openbare school voor speciaal basisonderwijs

Informatie

Het Pluspunt is de openbare school voor speciaal basisonderwijs in de Hoeksche Waard. Een school met expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen, prikkelmijders (o.a. ASS) en hoogbegaafdheid.

Het Pluspunt

 • Een unieke school voor het ontwikkelen van talenten bij kinderen die specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben.
 • Een school die kinderen het plezier in leren teruggeeft en hoge verwachtingen heeft van kinderen.
 • Biedt onderwijs in drie verschillende units:
  • Kameleon-unit: voor kinderen met meer dan gemiddelde onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Deze kinderen vragen bijvoorbeeld om meer tijd, uitleg en geduld.
  • Regenboog-unit: voor kinderen met een meer dan gemiddelde behoefte aan een veilige, voorspelbare, prikkelarme omgeving. Deze kinderen noemen we prikkelmijders.
  • DaVinci-unit: voor (hoog)begaafde kinderen met bijzondere onderwijs- en opvoedingsbehoeften, zoals extra cognitieve uitdaging, leren onderzoeken, maar ook leren leren en omgaan met hun (hoog)begaafdheid.

Het Pluspunt is onderdeel van de Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en speelt een belangrijke rol binnen het passend onderwijs.

De missie van de Hoeksche School is “De mooiste tijd van je leven”. Het samenwerkingsverband “Passend onderwijs” heeft de ambitie “Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af” geformuleerd. Beide uitgangspunten bepalen in hoge mate de visie van Het Pluspunt.
Onze school wil er met name zijn voor kinderen die vastlopen op de basisschool. Ook wil onze school als expertisecentrum onze kennis en deskundigheid delen met instellingen in de regio.

Sinds 17 juni 2021 is Het Pluspunt verhuisd naar de Graaf van Egmondstraat. Samen met de Willem Alexanderschool (SBO), de Ark (SO)  en KDC KleurRijk (Gemiva) vormen wij op deze nieuwe locatie een uniek kenniscentrum: Het Mozaïek. Binnen dit nieuwe kenniscentrum hebben wij al het speciaal (basis)onderwijs van de Hoeksche Waard onder één dak. We streven met elkaar naar optimale samenwerking en afstemming, waarbij het unieke karakter van de scholen blijft bestaan. De slogan is: ‘In Het Mozaïek doen we het SAMEN!’

Onze missie en visie

Om te kunnen leren en je goed te kunnen ontwikkelen moet de omgeving veilig zijn. Dat doen we door te zorgen voor rust, structuur, goed aan te sluiten bij alle verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en te zorgen dat elk kind successen ervaart. Alle kinderen hebben bijzondere talenten. Door hen deze te laten ontdekken en ontwikkelen groeit hun zelfvertrouwen.

Wij werken vanuit de kernwaarden, die we met elkaar hebben opgesteld: sportief, aardig, moedig, enthousiast en netjes (‘Samen’). Rustig, positief, gestructureerd en voorspelbaar horen daar ook bij. Deze zijn opgenomen binnen de genoemde kernwaarden uit de afkorting: ‘samen’.  Dit is de basis van ons handelen en ons pedagogisch klimaat. We gaan respectvol met elkaar en de omgeving om. In ons didactisch en pedagogisch handelen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de specifieke behoeften van onze kinderen. Wij leren hen hun talenten, maar ook hun grenzen kennen en leren hen hier adequaat mee om te gaan. Cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel. Alles vanuit een positieve benadering. Dat zorgt voor een fijne leeromgeving, benadrukt positief gedrag en dat laat je groeien. Op het Pluspunt zorgen we goed voor elkaar.

Onze missie is kinderen weer vertrouwen te geven in zichzelf en hun omgeving. Zo kunnen zij zich ontwikkelen vanuit de gedachte: ‘Je mag zijn wie je bent!’, oftewel te mogen groeien via een eigen leerweg.
Ouders zijn onze partner. Zij zijn ervaringsdeskundige van hun kind en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de aanpak voor hun kind.

Onze pedagogische opdracht

School en ouders hebben een gedeelde taak waarin zij partners zijn: onderwijs en opvoeding bieden aan onze kinderen. Deze taak noemen wij onze pedagogische opdracht. Onze gezamenlijke pedagogische opdracht is een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen tot autonome, sociale en zelfverantwoordelijk deelnemers van een nog onbekende samenleving.

We richten ons daarbij op drie gebieden:

 • Vaardigheden zoals rekenen en taal maar ook muziek en sport (kwalificatie)
 • Vaardigheden in het met elkaar omgaan (socialisatie)
 • Vaardigheden in het omgaan met jezelf, persoonsvorming, ‘hoe’ ben ik? (subjectificatie)

Binnen de Hoeksche School beschouwen we de volgende vier waarden als de basis:

 • Rechtvaardigheid: wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander niet.
 • Weldadigheid: doe de ander goed.
 • Waardigheid: toon respect.
 • Vrijheid: weet dat jouw vrijheid een belemmering voor de ander kan zijn.

De waarden van onze stichting hebben we vertaald in onze kernwaarden, die helder en duidelijk zijn voor alle kinderen, ouders en medewerkers: Op Het Pluspunt zorgen we goed voor elkaar, wij zijn netjes, aardig en rustig. Wij leren de kinderen respectvol met elkaar, hun omgeving en zichzelf om te gaan.

Onze identiteit

Het Pluspunt is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is ruimte is voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Kinderen met een verschillende achtergrond en levensovertuiging ontmoeten elkaar binnen het openbaar onderwijs. Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen en overtuiging van de ander zijn voor ons vanzelfsprekend. We willen onze kinderen voorbereiden op hun functioneren in de maatschappij waarin verschillende politieke, religieuze, culturele en maatschappelijke stromingen samenleven.

Gezonde school vignet

 Onze school is gezond!
Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de thema’s “Bewegen en sport” en “Sociaal emotionele ontwikkeling”. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Aanmelden en toelating

Om uw kind op onze school te kunnen aanmelden, is een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs nodig. Deze wordt door het samenwerkingsverband waartoe de huidige basisschool van uw kind toe behoort, afgegeven als zij na onderzoek speciaal basisonderwijs het best passend vinden voor uw kind.

De maximale groepsgrootte voor de Regenboog-, Kameleon- en Da Vinci groepen is resp. 12, 15 en 15. Heeft de groep waarvoor u uw kind aanmeldt het maximale aantal kinderen bereikt? Dan wordt op basis van benodigde ondersteuning en welbevinden van uw kind en de groep beslist of uw kind alsnog in deze groep geplaatst kan worden. Indien dit niet passend is, wordt in overleg tussen de directie en intern begeleiders van Het Pluspunt, het samenwerkingsverband van uw regio en het bestuur een keuze gemaakt uw kind voorlopig in een andere groep op onze school te plaatsen of in het nieuwe schooljaar te laten starten.

Aanmelden van buiten de Hoeksche Waard

Ik woon buiten de Hoeksche Waard en mijn kind zit niet op een basisschool van SWV  Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Ik wil graag dat mijn kind naar Het Pluspunt gaat.

Vraag:
Kan ik mijn kind aanmelden bij de ondersteuningscommissie van het SWV Passend Onderwijs in de Hoeksche Waard?

Antwoord:
Neemt u eerst contact op met het samenwerkingsverband van de regio waartoe de school van uw kind / uw leerling behoort. Zij kunnen u informeren over de te nemen vervolgstap(pen).

Kan uw samenwerkingsverband u niet verder helpen? Neem dan contact op met het SWV Hoeksche Waard. Zij kunnen aangeven of zij het dossier van uw kind / uw leerling in behandeling kunnen nemen. Als zij het dossier in behandeling kunnen nemen, zal de ondersteuningscommissie onderzoeken of Het Pluspunt de dichtstbijzijnde school is voor het bieden van de passende ondersteuning voor uw kind / uw leerling. Daarna volgt de aanmeldprocedure en voorwaarden voor toelating zoals hierboven staat omschreven.

Voor meer informatie kunt u bellen met  de directeur van Het Pluspunt, Selma Klein, 0186-615403 of de helpdesk van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04: 078-6295994.

Extra informatie

Ons schoolondersteuningsprofiel

Schoolgids 2021-2022